انتقال تکنولوژی

انتقال تکنولوژی
آپلود عکس
3 - مدل ۷C در انتقال موفق تکنولوژی

۱) زمینه (context):
انتقال تکنولوژی در خلاء اتفاق نمی افتد. عملکرد یک تکنولوژی انتقال یافته به دامنه وسیعی از عوامل وابسته است:
عملکرد تکنولوژی به طور محسوسی تحت تاثیر زیرساخت های پشتیبانی و دسترسی به مهارت های مدیریتی، نظارت و تعمیرات قرار دارد.
تکنولوژیی که دریک دوره زمانی واجد شرایط است الزاماً برای دوره های دیگر مناسب نخواهد بود.
ضوابط عملکردی تکنولوژی ممکن است در نتیجه اطلاعات جدید و یا تغییر ارزش و نگرش، تغییر کند.

۲) چالش ها (Challenges):
موانع زیادی بر سر راه انتقال تکنولوژی قرار دارد. طبیعت و شدت چنین چالش هایی به مواردی نظیر شرایط محیطی غالب، تنوع تکنولوژی، کاربردهای خاص آن و ویژگی های تامین کننده و گیرنده تکنولوژی بستگی دارد:
• عدم منبع یابی مناسب برای تکنولوژی
• موانع محیطی بر سر راه عملکرد بهینه تکنولوژی
• اطلاعات ناکافی و غیرقابل اطمینان و...

۳) انتخاب(Choice):
الزامات گوناگون در انتخاب تکنولوژی مناسب:
• نیازها بایستی تعریف، ثبت و درک شوند.
• گزینه های گوناگون برای تکنولوژی های مناسب (از لحاظ محیطی، اقتصادی و اجتماعی) بایستی مد نظر قرار گیرند.
• روشهای منطقی و کاربردی جهت تسریع انتخاب تکنولوژی بهینه به کار گرفته شود.
• توانایی لازم برای استفاده از تمام ظرفیت های بالقوه تکنولوژی بدون آثار مخرب جانبی بایستی وجود داشته باشد.

۴) اطمینان(Certainty ):
پائین بودن سطح اطمینان و در پی آن افزایش ریسک، چه واقعی و چه درک شده، هر دو از موانع عمده بر سر راه انتقال تکنولوژی به شمار می روند.
عوامل کلان اقتصادی که نشان دهنده عدم قطعیت پایین می باشند ؛
• تورم پائین
• نرخ پایدار و واقعی ارز و بهره
• قیمت گذاری واقعی بر مبنای داده ها و فرآیند ایجاد تکنولوژی
• حذف کنترل همه جانبه دولت
• امکان انتقال آزاد سرمایه
• بازار رقابتی
• سیاست های شفاف سرمایه گذاری خارجی و تجارت آزاد

۵) ارتباطات(Communication):
زنجیره انتقال تکنولوژی هم از لحاظ زمانی و هم فاصله عموماً بلند می باشد. بنابراین ارتباطات اثر بخش یکی دیگر از اجزای حیاتی در فرآیند انتقال موفق تکنولوژی به شمار می رود.
سیستم های مدیریت اطلاعات(IMSs) ابزارهای مدیریت دانش و شبکه های رسمی و غیر رسمی چه به صورت متمرکز و چه پراکنده همگی نقش موثری در این فرآیند ایفا می کنند.

۶) ظرفیت(Capacity ):
میزان ظرفیت برای انتقال تکنولوژی تا چه حدی می باشد. ارتقا انتقال تکنولوژی که موجب توسعه پایدار می گردد به شدت وابسته به خلق شرایط مناسب است. مهمترین عوامل اثر گذار بر میزان ظرفیت در انتقال تکنولوژی به ترتیب عبارتند از ؛دولت ، موسسات مالی ، بیمه ، سازمانهای چند ملیتی و...
شرایط زیر نقش سازنده ای در انتقال تکنولوژی و تامین ظرفیت اثر گذارند :
• بازار آزاد و رقابتی
• خصوصیات عملکردی جامع و معتبر تکنولوژی
• متخصصین بی طرف مسائل مالی
• سیاست های مناسب برای کنترل ریسک

۷) تعهد: (commitment)
• ارائه دهندگان تکنولوژی می بایست با تعهد کامل، در جهت غلبه بر چالش ها، فراهم آوردن تکنولوژی مناسب و شایسته برای کاربران، ایجاد اطمینان و کاهش ریسک، بهبود ارتباطات بین اعضای درگیر در فرآیند انتقال و تقویت زیرساخت های محیطی ظرفیت های لازم برای انتقال تکنولوژی را فراهم آورند.

[ امتیاز : 4 ]
برچسب های مطلب: .

درباره ما