انتقال تکنولوژی

انتقال تکنولوژی
آپلود عکس
4 - فعالیت های کلیدی برای ایجاد بهتر مدل 7c

برآورد نیاز ها و کاستی ها، شناسایی سازمان ها و نمایندگی های وابسته و حمایت آنان در جهت بهبود.

ارزیابی و تقویت سیاست هایی که موجب بهبود محیط انتقال می شوند.

ارتباطات و تعامل بهتر و اثربخش تر بین بخش های کلیدی دولت.

مساعدت، همکاری و هماهنگی درون و میان دولت ها.

محترم شمردن حقوق مالکیت و پایبندی به قراردادهای قانونی.

حمایت سیاسی از برنامه ها و سازمان های درگیر در انتقال تکنولوژی.

ایجاد انگیزه های اقتصادی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این زمینه.

بهبود ظرفیت های موجود.

ترسیم و تعیین نقش بخش خصوصی و دولتی گیرنده و انتقال دهنده تکنولوژی.
[ امتیاز : 3 ]
برچسب های مطلب: .

درباره ما